O čem je „šokující studie“ o údajných změnách v krvi u očkovaných proti covidu-19?

TLDR: Podíváme se na studii populární nejen v italských antivax hnutích, kterou v Česku popularizuje například Petra F. Rédová. I když popisuje změny v krvi u očkovaných lidí, ve skutečnosti práce není podložena recenzním řízením ani není publikována v hodnověrném žurnálu. Stude tuna, článek je přeložený z italského originálu se svolením redakce OPEN.

Pro ty, kteří spěchají:

Časopis (Disinfection) kde jsme se o práci těchto tří doktorů mohli dozvědět poprvé, neprovedl žádné recenzní řízení studie (peer-review).

Práce těchto tří lékařů byla řádně publikována teprve nedávno v časopise (IJVTPR), který je známý pro svůj negativní postoj k očkování a pro svou názorovou blízkost k hnutí No vax a je spojen s mnoha antivax osobnostmi.

Na seznamu editorů žurnálu najdeme mj. také jméno Ch. Shawa, který je velice známý pro své antivax postoje. V minulosti dokonce publikoval prokazatelně manipulovanou vědeckou studii, aby podpořil svou hypotézu, že vakcíny způsobují autismus. Za zmínky také stojí jména dalších prominentních antivaxerů, jako je Stefanie Seneff, Brian S. Hooker a Marry S. Holland. (pozn. Vědátora).

Při provádění měření nemáme žádné odkazy na zaslepení nebo kontrolu experimentů.

Analýzy byly provedeny pomocí mikroskopie temného pole, což je technika, která byla již v minulosti shledána nespolehlivou pro stanovení údajných nežádoucích účinků vakcín.

O co jde?

Po sítích koluje snímek z deníku La Verità z rozhovoru s lékaři a šokantním titulkem „Zjistili jsme změny v krvi těch, kteří jsou očkování“: Těmi lékaři jsou:

 • Dr. Franco Giovannini (lékař specializující se na lékařskou akupunkturu, chemopunkturu, aurikulomedicínu, SAT terapii a estetickou medicínu, zejména elektrolipolýzu a mezoterapii), 
 • Dr. Riccardo Benzi Cipelli (lékař specializující se na odontostomatologii a parodontolog) 
 • a Dr. Gianpaolo Pisano (lékař specializující se na otorinolaryngologii a parodontolog). 
Původní obálka časopisu. Zdroj: OPEN

Rozhovor je uveden i na titulní straně novin z 15. srpna 2022 s následujícím titulkem:

Pravda o nežádoucích účincích

Šokující studie: změny v krvi očkovaných osob.

Tři lékaři publikují výsledky výzkumu lidí naočkovaných mRNA vakcínami. V 94 % případů zjistili abnormality v červených krvinkách a přítomnost částic pochybné povahy. Takové změny jsem ještě nezažil.

Titulek časopisu Zdroj: OPEN

V úvodu článek zmiňuje, že tři lékaři publikovali svou práci v časopise Disinfection, který ale není recenzovaným vědeckým časopisem. 

Se spolehlivostí a relevancí studie je hned několik problémů. Pojďme se na ně podívat. 

Vyšetření živé kapky krve pomocí mikroskopie v temném poli (DLBA)

By Vědátor: Studie je založená na technice mikroskopie v temném poli což je sice validní technika, používaná po dlouhé dekády, ale problém je v tom, že tuto techniku prezentují různí pavědci jako techniku schopnou diagnostiky člověka z jediné kapky krve. Což není!

Velice kvalitní rozbor této pseudovědecké metody připravil Michal Křupka pro Sysifos.

Konference v Saviglianu

O konferenci v Saviglianu psali autoři (OPEN) v tomto článku.

Video se týká setkání v Saviglianu, kde je citována práce autora těchto analýz, stejného, kterého vidíme jako autora oné studie, tj. Franca Giovanniniho, který je rovněž uveden jako specialista na akupunkturu (považovanou za pseudovědu).

Konference v Saviglianu. Zdroj: OPEN

Co je zač časopis Disinfection?

Publikace v Disinfection byla v červenci 2022 nahrána a sdílena weby hnutí No Vax, jako je Eventiavversinews (autoři OPEN o ní hovoří zde, zde a zde). V úvodníku, který předchází práci tří lékařů, čteme:

Proto jsme považovali za užitečné zveřejnit práci, kterou se chystáte publikovat: rozhodně není v naší kompetenci hodnotit její vědecký dopad, ale je zřejmé, že postřehy autorů představují přinejmenším inspiraci pro další studium v kontextu intelektuální poctivosti, která vždy charakterizovala a nadále charakterizuje naše sdružení.“

Výňatek z časopisu „Disinfection“. Zdroj: OPEN

Je pochopitelné, že to, co bylo zveřejněno v časopise Disinfection, nebylo vědecky přezkoumáno. Nejedná se o recenzovaný vědecký časopis, ale o přílohu měsíčníku ND, který vydává nezisková asociace A.T.T.A. (Environmental Biosafety Professionals). 

Studie těchto tří lékařů byla nakonec publikována v angličtině: ve „vědeckém časopise“ s názvem International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research (IJVTPR)

Publikace studie v žurnálu „IJVTPR“. Zdroj: OPEN

Jak byla studie provedena? Now we are talking vědecky.

V analýze lékaři reagovali na výsledky, které byly získány v Giovanniniho diagnostickém centru během konference konané v Saviglianu v květnu loňského roku a které se objevily i ve zprávě Byoblu

Nevíme, zda analýzy, na které se přednášející odvolávala, byly stejné jako analýzy dané studie, ale autoři poznamenali, že zjevně hovořila o osobách, u nichž bylo na počátku známo, zda byly očkovány, či nikoli. 

Stručně řečeno, existuje oprávněné podezření, že tyto analýzy nebyly zaslepeny (co je to zaslepení a proč je důležité? Pozn. Vědátora), tj. že vyšetřovatelům bylo od počátku známo, kdo byl očkován a kdo ne.

I v rozhovoru pro La Verità se navíc ptají lékařů, zda jejich práce nebude zpochybněna tím, že neexistuje žádná kontrolní skupina jako v běžném vědeckém výzkumu.

Výraz „zaslepení“ se v textu nikde nevyskytuje, takže není jasné, jak by se tato kontrola prováděla. Například je zmíněno asi tisíc pacientů „s podezřením na nežádoucí účinky po alespoň jedné dávce mRNA vakcíny“, ale nikoliv podobná skupina neočkovaných osob, aby bylo jisté, že ve zvolené metodice testování nebyly chyby, jak je ve vědecké metodologii běžné (o vědecké metodologii a metodikách na Vědátorovi tuna, pozn. Vědátora).

Oxid grafenu?

Výzkumníci prováděli mikroskopická pozorování v temném poli a pořídili „minimálně 5 a maximálně 20 fotografií“. V textu se objevují odkazy na údajnou přítomnost oxidu grafenu s odkazem na práci Antonietty Gatti a Stefana Montanariho (obě jména si zapamatujte, pozn. Vědátora), který je v kruzích No Vax spojován s protivakcinačními postoji. 

„Zdá se být zcela jasné,“ pokračují lékaři, „že kovové částice podobné oxidu grafenu a možná i další kovové sloučeniny, jako jsou ty, které objevili Gatti a Montanari (Montanari & Gatti, 2016; Gatti & Montanari, 2012, 2017, 2018), byly zahrnuty do koktejlu, který výrobci považují za vhodné zahrnout do takzvaných mRNA vakcín. Podle našich zkušeností lékařů se tyto injekce mRNA velmi liší od tradičních „vakcín“ a jejich výrobci musí podle našeho názoru objasnit, co je v injekcích obsaženo a proč.“

Tato teze o přítomnosti oxidu grafenu se ukázala jako neopodstatněná a se autoři OPEN se jí zabývali v několika analýzách (například zde, zde a zde).

U nás zde: CLICK! CLICK! Zdroj: vlastní

Kovy ve vakcínách a zeta-potenciál

Lékaři celou svou práci zakládají na kvalitativním pozorování pomocí krevních nátěrů. 

Aureliano Stingi (PhD. v oboru biologie rakoviny) vysvětluje serveru OPEN, co je špatně s touto analýzou a typem shromážděných údajů.

„Krevní nátěr je laboratorní vyšetření, které slouží k získání přehledu o buňkách přítomných v krvi,“ 

pokračuje Stingi, 

„jedná se o typ vyšetření, které je velmi náchylné k variabilitě, například různé teplotní a vlhkostní podmínky mohou ovlivnit přítomnost nebo nepřítomnost sraženin a aglutinace.“

Co přesně ti lékaři tvrdí? 

„Domnívají se, že vakcína může nějakým způsobem modifikovat zeta-potenciál (elektrokinetický parametr, který ovlivňuje interakce mezi částicemi), a tím změnit schopnost krve srážet se.”

Co je na této domněnce špatně? 

„Jde o to, že zeta-potenciál je síla působící na mikroskopické úrovni a její vyhodnocení nelze provést „od oka“, jak to zřejmě dělají autoři. I kdyby vakcína obsahovala kovy nebo cizorodé látky (a to neobsahuje), které jsou schopny modifikovat potenciál Z, nebylo by možné tento parametr a jeho vliv na červené krvinky vyhodnotit pomocí prostého krevního nátěru.”

A. Stingi kritiku uzavírá se slovy: 

„Autoři poukazují na paralelu mezi svými pozorováními, totiž že kovy obsažené ve vakcíně mění elektrický potenciál erytrocytů (červených krvinek, pozn. Vědátora), a jinou publikovanou prací, kde se tvrdí, že hliník je schopen stresovat vodu, a tím v konečném důsledku způsobovat rakovinu. Je zřejmé, že rakovina má mnohem složitější původ a v žádném případě není způsobena narušením vody.”

Prestiž a pověst časopisu IJVTPR

Práce těchto tří lékařů vyšla v srpnu 2022 v časopise International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research (IJVTPR).

Z archivu žurnálu zjistíme, že jejich první číslo vyšlo v roce 2020.

První vydání žurnálu „IJVTPR“ z roku 2020. Zdroj: OPEN

Jedná se o časopis, který již znají autoři Retraction Watch (portál věnovaný vědeckým podvodům a odhalování predátorských časopisů), kteří si všímají, že se časopis věnuje tvrzení, že „očkování, a nikoli nemoci, kterým očkování zabraňuje, jsou pohromou“. Stačí se podívat, jak je covid-19 prezentován ve speciálním vydání 2021.

Zdroj: OPEN

Recenzní řízení v IJVTPR

Ve standardech časopisu nalezneme vysvětlení, jak probíhá recenzní řízení (v bodě 2 kapitoly „Proces recenzního řízení pro IJVTPR“):

“Praxe vzájemného hodnocení. K posouzení a kritice materiálů v oborových oblastech časopisu jsou obvykle přizváni nejméně dva recenzenti z redakční rady.” (Obvykle peer-review probíhá mimo žurnál za pomoci nezávislých a anonymních recenzentů. Pozn. Vědátora.)

Při pohledu na redakční radu (s názvem „Editorial team„) si všimneme dvou jmen mezi Associate Editors:

Antonietta Gatti, PhD, doktorka experimentální fyziky; spoluzakladatelka a hlavní výzkumná pracovnice společnosti Nanodiagnostics, SRL (Società a Responsabilità Limitata), Itálie; odborné znalosti v oblasti biomateriálů, elektronové mikroskopie, nanotechnologií, degradace biomateriálů, indukovaných patologií a tkáňového inženýrství pro prevenci poškození biomateriálů; držitelka patentu na materiál pro detekci iontů fosforu a vápníku ve znečištěných vodách; držitelka ceny GIRSO 1987; autorka více než 140 recenzovaných vědeckých publikací.

Stefano Montanari, doktor farmacie s disertační prací z mikrochemie; od roku 2004 ředitel Nanodiagnostické laboratoře v Modeně, vynálezce kavální filtrace, protetické srdeční chlopně a učitel kavální filtrace a nanopatologií na Meziuniverzitním magisterském studiu nanotechnologií v Benátkách (Univerzita Ca ‚Foscari, Univerzita v Padově, Univerzita ve Veroně), na Univerzitě v Turíně a na Univerzitě Evropského společenství; odborné znalosti v oblasti kavální filtrace a prevence plicní tromboembolie a v oblasti patologií vyvolaných pevnými anorganickými nanočásticemi.

Jedná se o tytéž Antoniettu Gatti a Stefana Montanariho, o nichž se zmiňuje publikace Giovanniniho a jeho kolegů. Stejní lidé, manželka a manžel, kteří po léta podněcovali o škodlivosti očkování (autoři OPEN o tom hovoří zde, zde a zde) také na titulních stránkách novin La Verità s hoaxem o obchodu s potracenými plody (autoři OPEN o tom hovoří zde).

Obálka „LaVeritá“ s článkem o potracených plodech. Zdroj: OPEN

Není známo, zda to byl jeden z nich nebo oba, kdo provedl peer-review (podle záznamů časopisu). Ve skutečnosti by tato publikace ale mohla mít další užitečný vliv na H-index (něco jako skórová tabulka pro vědce, pozn. Vědátora) pro oba.

Členové redakčního týmu žurnálu „IJVTPR“. Zdroj: OPEN

Vědátorova poznámka pod čarou.

Na seznamu editorů žurnálu najdeme také jméno Ch. Shawa, který je velice známý pro své antivax postoje. V minulosti dokonce publikoval prokazatelně manipulovanou vědeckou studii, aby podpořil svou hypotézu, že vakcíny způsobují autismus.

Za zmínky také stojí jména dalších prominentních antivaxerů, jako je Stefanie Seneff, Brian S. Hooker a Marry S. Holland.

Klasika kritiků očkování

V rozhovoru pro La Verità čteme následující úvod:

„Ti, kdo studovali medicínu, vědí, že v průběhu epidemie se nikdy neočkuje, aby nedošlo k virovému úniku, tj. snaze viru se neustále množit. Modifikuje se prostřednictvím variant s cílem infikovat, a to tím spíše, pokud se jedná o RNA viry, které jsou obzvláště náchylné k variacím. Osobou, která se mnou hovoří, je Riccardo Benzi Cipelli (dále jen BC) vzdáleně spojený s Francem Giovanninim (dále jen G).

Ukazuje se, že tato hypotéza o neočkování během epidemie je jedním z hlavních argumentů při protestech proti vakcíně proti covidu-19 (autoři OPEN o ní diskutovali zde, zde a zde).

Bill Gates a kvantové tečky

V rozhovoru se dále dočteme:

BC: „[…] A pravděpodobně to není jen grafen. Co naznačují tyto obrázky? Jedná se o grafenové kvantové tečky.

La Verità: „Mají tedy pravdu ti, kteří byli obviňováni ze šíření dezinformací?“

BC: „Bill Gates v rozhovoru v únoru 2020 veřejně a otevřeně prohlásil: (Ne, opravdu neprohlásil. Pozn. Vědátora) „Do vakcín dáme kvantové tečky, které nám umožní sledovat, kdo byl očkován a kdo ne“.

K nalezení článků ověřujících fakta od zahraničních kolegů, jako jsou Reuters a Factcheck.org, stačí jednoduché vyhledávání na Googlu:

„Konspirační teorie nepravdivě tvrdí, že Bill Gates plánuje využít testování na covid-19 a budoucí vakcíny ke sledování lidí pomocí mikročipů. Gatesova nadace se zasazuje o rozšíření testování a financuje výzkum vakcíny, ale ani jedno z toho nezahrnuje implantované mikročipy.“

A to ještě není vše, Horste!!!

Prof. Enrico Bucci, odborník na analýzu vědeckých studií, zpochybnil dotyčnou studii tří lékařů v článku uveřejněném v časopise Il Foglio. 

V rámci Open Fact-checking projektu se dlouhodobě upozorňuje na metodu použitou autory studie, (kterou La Verità prezentuje jako „šokující studii“) která se považuje za chybnou:

Především autoři předmětné studie tvrdí, že na základě mikroskopického vyšetření malých vzorků krve zkoumaných osob v tmavém poli prokázali působivé hematologické změny, zejména agregativní povahy. Různé formy shlukování pozorovatelné na vzorcích tohoto typu však přirozeně souvisí s přípravou, uplynulým časem a nesčetnými dalšími faktory prostředí; proto zkoumání předložených údajů „od oka“ a navíc s ohledem na čtyři „reprezentativní“ subjekty neumožňuje vyloučit všechny druhy artefaktů.

Kritika pokračuje kvůli absenci dvojitě zaslepeného pokusu:

„[…] jakákoli retrospektivní analýza biologických vzorků, jejímž cílem je zkoumat rozdíly mezi jednou a druhou populací (v tomto případě očkovanou a neočkovanou), musí být prováděna s dvojitým zaslepením; analýza musí být rovněž prováděna na základě nějakého kvantitativního parametru, i kdyby to měl být pouze posudek nezávislého počtu odborníků, kteří neznají identitu vzorků, a na velkém počtu, aby bylo dosaženo dostatečné významnosti.

Znalec uvádí i další problém:

Dále nejsou uvedeny metody, které by měly zajistit, aby při přípravě vzorku nedošlo ke kontaminaci částicemi.

Podle Bucciho už toto stačí k tomu, aby závěry „studie“ byly považovány za bezcenné a „zcela postrádající jakoukoli vědeckost“.

Znalec také uvádí své obavy ohledně časopisu a zejména ohledně jeho redaktorů. 

Nejen Antonietty Gatti a Stefana Montanari, oba kandidáti do italského parlamentu v nadcházejících volbách 25. září 2022 za stranu Sary Cunialové (považována za zastánkyni konspiračních teorií v Itálii, pozn. Vědátora)

OPEN fact-checking prověřil propagandistické kanály Stefana Montanariho a na jeho kanálu Telegram (s více než 99 tisíci odběrateli) objevil sdílení článku La Verità s komentářem od kanálu Telegram Veritas:

Neviditelné anomálie a částice pochybné povahy, grafen v genových sérech se dostává na titulní stránky novin.
Tak se stalo, že 15. srpna 2022 byla gumová stěna omerty prolomena. Rostoucí počet úmrtí a nemocí způsobených náhlým onemocněním má své jméno: genové sérum s grafenem. Byla to banální detektivka, ve které spousta lidí od začátku věděla, kdo je vrah.
Nyní je vrah na titulní straně.“

Telegramový příspěvek Stefana Montanariho. Zdroj: OPEN

V návaznosti na analýzu Enrica Bucciho se v seznamu editorů objevují i další postavy:

„Tento takzvaný časopis především rád publikuje jakékoli nesmysly o antivax, jak lze vyčíst z přehledu jmen v redakční radě. John Oller, šéfredaktor, je člověk, který věří, že vakcíny způsobují autismus. Je také zastáncem kreacionismu mladé Země a vynikajícím příkladem pseudovědce. Christopher Shaw, šéfredaktor, oftalmolog, odpůrce očkování, s mnoha odvoláními, z University of British Columbia, rovněž zastánce souvislosti mezi vakcínami a autismem. Gayle De Longová, šéfredaktorka, profesorka ekonomie, která se pokusila znovu podat jeden z nejabsurdnějších nekompetentních článků, v němž se snažila tvrdit, že vakcína proti HPV snižuje plodnost: článek byl samozřejmě stažen. Stephanie Seneffová, redaktorka, známá pseudovědkyně, která je připravená vozit se na nejrůznějších pseudovědeckých teoriích.“

Bucci také vyzdvihuje přítomnost členů organizace Roberta Kennedyho Jr. Antivax Children’s Health Defense (o němž autoři OPEN diskutovali zde a zde).

Závěry

Studie, kromě toho, že byla publikována v časopise, který není považován za vědeckou autoritu a je blízký antivax kruhům, ukazuje analýzy provedené pomocí techniky, kterou pseudovědecky mylně prezentují jako techniku schopnou diagnostiky člověka z jediné kapky krve.

A konečně, má vážná metodologická omezení: například chybí zmínky o zaslepení a typu provedené kontroly.

Dle Bucciho slov to „stačí k tomu, aby závěry „studie“ byly považovány za bezcenné a zcela postrádající jakoukoli vědeckost.“

Článek je přeložený z italského originálu se svolením redakce OPEN. Editace pro český jazyk provedl: Antonín Šlajch

16. srpen 2022 

[české úpravy Antonín Šlajch, původní autoři Juanne Pili a David Puente pro OPEN]

Vědátor vzniká v dílně spolku studentů a popularizátorů vědy UP Crowd za podpory MUDRstart, který tvoří přípravné testy pro studenty vysokých škol. Krom různých autorů projekt jako šéfredaktor vede Ladislav Loukota – jeho kontaktní mail je [email protected]

16 komentářů: „O čem je „šokující studie“ o údajných změnách v krvi u očkovaných proti covidu-19?

 • 07. září 2022 (23:18)
  Permalink

  Pravdu stejně nikdy nikdo neřekne…

  Reagovat
  • 07. září 2022 (23:42)
   Permalink

   Pravdu říká mnoho lidí. Jen málokdo ji chce poslouchat. 🙂

   Reagovat
 • 08. září 2022 (06:18)
  Permalink

  Po přečtení článku si není nemožné všimnout rétoriky a argumentace shodné s obhajobou teorií vědeckého komunismu. Autor evidentně není ani vědcem a ani odborníkem, v tématu se neorientuje, znalosti v oboru nemá a argumenty typu „takzvaný časopis“ „pseudovědec“ a podobně svědčí o argumentační nouzi. Zkrátka jde o pamflet, a jako takový se musí brát. Človeka nestranného pak musí přivádět k myšlence, že dehonestovaná studie bude nejspíše pravdivá.

  Reagovat
  • 09. září 2022 (16:40)
   Permalink

   Zdravím.

   1. Článek obsahuje konkrétní argumenty k tématu. Nemáme tedy žádnou argumentační nouzi. %Clánek také obsahuje přes 30 dalších referencí na další analýzy. Přijde vám to málo?

   2. Na článku se podílela i řada odborníků. Například s mikroskopií přispěl Jan Tomaštík, expert na mikroskopii z univerzity Palackého.

   3. Nazývat lidi pravými jmény mi nepřijde špatné. Jak byste nazval pana Shawa jinak po tom fiasku s jeho studií? Jeho postupy vám přišly vědecké?

   Reagovat
 • 08. září 2022 (06:37)
  Permalink

  Na každém šprochu je pravdy trochu.Zdravím

  Reagovat
  • 09. září 2022 (16:53)
   Permalink

   Ne, to je základní omyl. Jsou prostě absolutní blbosti a lži. Například Země není placatá.

   Reagovat
 • 08. září 2022 (07:26)
  Permalink

  Štvavý článek proti odpůrcům mě ani trochu nepřekvapuje. Lobby farmaceutických gigantů, kteří na vakcínách vydělávají nehorázné peníze, je silná. Co je ale naprosto zřejmé je fakt, že žádný druh vakcíny NEBYL dostatečně klinicky vyzkoušen. Nic na tom nemění ani to, že nás tlačil čas.

  Reagovat
  • 09. září 2022 (16:37)
   Permalink

   Za ten článek nejsme nijak placeni a není nijak myšlený dehonestačně. Fakta jsou fakta. 🙂

   Reagovat
 • 08. září 2022 (08:40)
  Permalink

  Nejhorsi jsou autori placeni nadacemi B.Gates ,Fauci a nebo Big-Farma…

  Reagovat
  • 09. září 2022 (16:36)
   Permalink

   A to my nejsme.. Cool. 🙂

   Reagovat
  • 09. září 2022 (16:36)
   Permalink

   Ano.. Takto klamat veřejnost jako to dělají je strašné.

   Reagovat
 • 09. září 2022 (13:16)
  Permalink

  Wow. Celkem shitstorm tady. Ale jednoznačně stojím za Antonínem.

  Reagovat
  • 09. září 2022 (16:35)
   Permalink

   Děkuji. 🙂

   Reagovat
 • 20. září 2022 (20:40)
  Permalink

  skvělá práce ,jsem strašně rád že tady je někdo,kdo proti podobným nesmyslům bojuje,Vědátore Antoníne děkuji 🙂

  Reagovat
  • 25. září 2022 (20:47)
   Permalink

   Já děkuji za feedback

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Reklama